محصولات > منبع تغذیه

????

?????? ?????? ?????

تعداد نمایش در صفحه:
 1 
حالت نمایش  

280 W

Type of Power : MXP280ECO EX

Power : 280W

Combine the 12v + : 70W-195W

The composition and the 5v + 3.3v + : 3.6W-12.5W

???? ?????? 280 ???

مقایسه

320 W

Type of Power : MPX320S-EX

Power : 320W

Combine the 12v + : 70W-195W

The composition and the 5v + 3.3v + : 3.6W-12.5W

???? ?????? 320 ???

مقایسه

370 W

Type of Power : MPX370S-EX

Power : 370W

Combine the 12v + : 70W-195W

The composition and the 5v + 3.3v + : 3.6W-12.5W

???? ?????? 370 ???

مقایسه

420 W

Type of Power : MPX420S-EX

Power : 420W

Combine the 12v + : 70W-195W

The composition and the 5v + 3.3v + : 3.6W-12.5W

???? ?????? 420 ???

مقایسه

480 W

Type of Power : MPX480S-EXLN

Power : 480W

Combine the 12v + : 130W-335W

The composition and the 5v + 3.3v + : 3.6W-12.5W

???? ?????? 480 ???

مقایسه

600 W

Type of Power : MPX600S-EXLN

Power : 600W

Combine the 12v + : 130W-455W

The composition and the 5v + 3.3v + : 3.6W-12.5W

???? ?????? 600 ???

مقایسه