محصولات > فلش مموری

تعداد نمایش در صفحه:
 12 
حالت نمایش  

C008

Dimensions: 10 × 20 × 60 mm

Weight: 10 g

Capacity: 16GB

Read/Write Speed: Read:18-write:5 mb/s

??? ?? ???? - ?? 008

مقایسه

C103

Dimensions: 8.6 × 20.9 × 68.8 mm

Weight: 11g

Capacity: 8GB

Read/Write Speed: Read:18-write:5 mb/s

??? ?? ???? - ?? 103

مقایسه

C906

Dimensions: 10 × 18 × 58 mm

Weight: 9 g

Capacity: 8GB

Read/Write Speed: Read:18-write:5 mb/s

??? ?? ???? - ?? 906

مقایسه

UC500

Dimensions: 11 × 19 × 50 mm

Weight: 7 g

Capacity: 16GB

Read/Write Speed: Read:18-write:5 mb/s

??? ?? ???? - ?? ?? 500

مقایسه

UC510

Dimensions: 5 × 12 × 28 mm

Weight: 3 g

Capacity: 16GB

Read/Write Speed: Read:18-write:5 mb/s

??? ?? ???? - ?? ?? 510

مقایسه

UD311

Dimensions: 8 × 17 × 25 mm

Weight: 3 g

Capacity: 16GB

Read/Write Speed: Read:18-write:5 mb/s

??? ?? ???? - ?? ?? 311

مقایسه

UD320

Dimensions: 8 × 15 × 40 mm

Weight: 8 g

Capacity: 16GB

Read/Write Speed: Read:18-write:5 mb/s

??? ?? ???? - ?? ?? 320

مقایسه

UE700

Dimensions: 7 × 21 × 65 mm

Weight: 11g

Capacity: 16GB

Read/Write Speed: Read:155-write:25 mb/s

??? ?? ???? - ?? ?? 700

مقایسه

UV128

Dimensions: 9 × 20 × 60 mm

Weight: 10 g

Capacity: 128GB

Read/Write Speed: read:90, write:40 mb/s

??? ?? ???? - ?? ?? 128

مقایسه

UV120

Dimensions: 9.5 × 19.5 × 59.6 mm

Weight: 10 g

Capacity: 8GB

Read/Write Speed: read:90, write:40 mb/s

??? ?? ???? - ?? ?? 120

مقایسه

UV150

??? ?? ???? - ?? ?? 150

مقایسه

S107

Dimensions: 9.82 × 25 × 81 mm

Weight: 13.6 g

Capacity: 16GB

Read/Write Speed: Read:90-write:45 mb/s

??? ?? ???? - ?? 107

مقایسه