محصولات > رم
تعداد نمایش در صفحه:
 12 
حالت نمایش  

XPG V1 4G

Memory Size : 4Gb

Color : Black

Type of Memory : DDR3

Memory Frequency : 1600Mhz

?? ?? ???? - ???? ?? ?? ???? 1 4???

مقایسه

XPG V1 8G

Memory Size : 8Gb

Color : Black

Type of Memory : DDR3

Memory Frequency : 1600Mhz

?? ?? ???? - ???? ?? ?? ???? 1 8???

مقایسه

XPG V2 4G

Memory Size : 4Gb

Color : Yellow-Blue-Red

Type of Memory : DDR3

Memory Frequency : 1600Mhz

?? ?? ???? - ???? ?? ?? ???? 2 4???

مقایسه

XPG V2 8G

Memory Size : 8Gb

Color : Yellow-Blue-Red

Type of Memory : DDR3

Memory Frequency : 1600Mhz

?? ?? ???? - ???? ?? ?? ???? 2 8???

مقایسه

XPG V3 4G

Memory Size : 4Gb

Color : Black-Red-Gold

Type of Memory : DDR3

Memory Frequency : 1600Mhz

?? ?? ???? - ???? ?? ?? ???? 3 4???

مقایسه

XPG V3 8G

Memory Size : 8Gb

Color : Black-Red-Gold

Type of Memory : DDR3

Memory Frequency : 1600Mhz

?? ?? ???? - ???? ?? ?? ???? 3 8???

مقایسه

XPG Z1 4G

Memory Size : 4Gb

Color : Red

Type of Memory : DDR4

Memory Frequency : 2800MHz

?? ?? ???? - ???? ?? ?? ?? 1 4???

مقایسه

Standard 2G

Memory Size : 2Gb

Color : Green

Type of Memory : DDR3

Memory Frequency : 1600Mhz

?? ?? ???? - ????????? 2???

مقایسه

Standard 4G

Memory Size : 4Gb

Color : Green

Type of Memory : DDR3

Memory Frequency : 1600Mhz

?? ?? ???? - ????????? 4???

مقایسه

Standard 8G

Memory Size : 8Gb

Color : Green

Type of Memory : DDR3

Memory Frequency : 1600Mhz

?? ?? ???? - ????????? 8???

مقایسه

Module 2G

Memory Size : 2Gb

Color : Green

Type of Memory : DDR3

Memory Frequency : 1600Mhz

?? ???? ????? - 2???

مقایسه

Module 4G

Memory Size : 4Gb

Color : Green

Type of Memory : DDR3

Memory Frequency : 1600Mhz

?? ???? ????? - 4???

مقایسه